Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze reizen


Boeken

Boeken van een reis doe je op de pagina van een reis naar keuze. Nadat je alle gegevens ingevuld hebt en een aanbetaling hebt gedaan ontvang je een bevestiging van je boeking. De boeking is dan definitief. Binnen enkele dagen ontvang je vervolgens een mail met nadere informatie over de boeking en een factuur. Boek je een reis voor meerdere personen, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de personen waarvoor je boekt.

Betaling

De aanbetaling is 20% van de reissom met een minimum van € 100,- per persoon. Het restant van de reissom moet zes weken voor vertrek voldaan zijn. Bij boeking binnen zes weken vóór vertrek moet je de gehele reissom direct betalen. Als je niet tijdig betaalt kan het er toe leiden dat je niet mee kan op reis. Ongeveer twee weken vóór begin van de reis ontvang je de reisinformatie per mail.
Bij cyclosportieve tochten, zoals de Dolomieten Marathon, gelden afwijkende betalingsvoorwaarden. Deze staan vermeld bij de reisinformatie en op de factuur die je van ons ontvangt.

Reissom

De vermelde reissom is gebaseerd op prijzen, koersen en belastingen ten tijde van publicatie op de website. Hoewel het zelden zal voorkomen, houden wij ons het recht voor deze prijzen aan te passen. Deelnemers worden bij een dergelijke wijziging zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% van de reissom kan de reis binnen een week kosteloos worden geannuleerd. Vervoer naar en van de vertrekplaats van de reizen is niet inbegrepen in de reissom tenzij anders aangegeven.

Reisdocumenten en vaccinaties

Iedere deelnemer moet bij aanvang van en gedurende de reis in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten (zoals paspoort, visa, bewijs van vaccinaties etc.). Eventuele kosten die gemaakt moeten worden als de benodigde documenten niet in orde zijn, zijn voor rekening van de deelnemer.

Wijziging deelnemer

Wijziging van deelnemer is mogelijk en moet door Bolane worden aangebracht. De mogelijke kosten als gevolg hiervan, zijn voor rekening van de deelnemer.

Overdraagbaarheid van de boeking

Tot de 28ste dag voor de vertrekdag kan de deelnemer de reis overdragen aan een derde, die voldoet aan alle aan de in overeenkomst verbonden voorwaarden. De deelnemer en degene aan wie de reis is overgedragen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en voor de betaling van de eventuele extra kosten die de vervanging met zich meebrengt.
Bij cyclosportieve tochten, zoals de Dolomieten Marathon, gelden afwijkende voorwaarden. Deze staan vermeld bij de reisinformatie en in de brief die je krijgt na je eerste aanmelding.

Annulering door de deelnemer

Bij annulering van de reis door de deelnemer zijn de volgende kosten verschuldigd:
– tot de 42ste dag voor aanvang van het arrangement: de aanbetaling
– vanaf 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van het arrangement: 25% van reissom
– vanaf 28ste tot de 14de dag voor aanvang van het arrangement: 50% van reissom
– vanaf 14de dag tot 7de dag voor aanvang van het arrangement: 75% van de reissom
– vanaf 7de dag tot aanvang van het arrangement of later: de totale reissom
Het annulering van de reis kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per brief. Je ontvangt van ons daarna een bevestiging van de annulering.
Bij cyclosportieve tochten, zoals de Dolomieten Marathon, gelden afwijkende voorwaarden. Heb je eenmaal geboekt, dan is dat definitief. Sluit daarom een annuleringsverzekering af voor het geval je toch moet annuleren.

Annulering door Bolane

Als zes weken vóór vertrek de minimale groepsgrootte van 12 personen niet behaald is, dan wordt de reis door Bolane geannuleerd. Andere aanleidingen tot annulering: natuurrampen, negatief reisadvies e.d.. De betaalde reissom wordt dan zo snel mogelijk en volledig terugbetaald. Kosten voor de reis naar/van de bestemming, visa, inentingen en persoonlijke uitgaven ter voorbereiding van de reis en eventuele reeds gemaakte kosten voor de reis naar de bestemming kunnen niet gedeclareerd worden.

Wijzigingen door Bolane

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor afgeweken wordt van het programma en/of data. In overmacht situaties (natuurrampen, politieke conflicten, weersomstandigheden, wijzigingen in dienstregelingen e.d.), kunnen programmawijzigingen noodzakelijk zijn of kan een reis komen te vervallen. Bij wijzigingen tijdens de reis neemt de reisbegeleider of -vertegenwoordiger de beslissingen. Als er extra kosten gemaakt worden als gevolg van overmacht situaties, dan draagt ieder zijn schade. Voor ons bestaat deze onder meer uit extra inzet van menskracht (en de eventuele geldelijke vergoeding hiervoor) en voor de reiziger onder meer uit extra verblijf- en repatriëringskosten. Deze extra kosten moeten ter plekke voldaan worden..

Aansprakelijkheid

Bolane is niet aansprakelijk voor schade waaraan wij geen schuld hebben, zoals persoonlijk letsel, ongeval, rellen, natuurrampen, vertragingen, fouten gemaakt door vervoerders, verlies of diefstal van bagage en reisdocumenten e.d.. Het afsluiten van een reis- en bagageverzekering en een annuleringsverzekering raden wij aan. Als er zich ongevallen of calamiteiten voordoen en de reiziger on(der)verzekerd is, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af. Deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun bagage, stoffen en goederen die meegenomen worden.

Verplichtingen deelnemer

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de organisatie, reisbegeleider of vertegenwoordiger ter plaatse op te volgen. Wordt er schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting, dan is de deelnemer daarvoor aansprakelijk. Wijkt de deelnemer af van de route dan is dat voor eigen risico en zijn wij niet aansprakelijk als hieruit calamiteiten of extra kosten voortkomen. Van deelnemers wordt een flexibele instelling verwacht. Andere landen en andere culturen brengen andere gewoonten en omstandigheden met zich mee. Alleen met een flexibele instelling kun je hier optimaal van genieten.

Verplichtingen Bolane

Bolane is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering moet mede beoordeeld worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming met zich meebrengt. Reisbegeleiders en vertegenwoordigers ter plaatse worden met zorg door ons gekozen. Er kunnen zich onderweg situaties voordoen die niet volledig beheersbaar zijn. Het is de taak van ons om risico’s te minimaliseren. Een begeleider/vertegenwoordiger ter plaatse heeft daarom het recht het programma en/of de route te wijzigen als de situatie daarom vraagt. Bolane is verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, als de reis niet verloopt volgens de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Is de tekortkoming in de uitvoering toe te rekenen aan Bolane dan dragen wij de eventuele kosten van de te verlenen hulp en bijstand. Ligt de oorzaak echter bij de deelnemer, dan draagt deze de kosten en zijn wij slechts verplicht tot hulp en bijstand voor zover dat redelijkerwijs verlangd kan worden.

Onvolkomenheden

Onvolkomenheden en klachten moeten lokaal gemeld worden bij de reisbegeleider zodat deze ter plaatse worden opgelost. Wordt de tekortkoming niet naar tevredenheid verholpen, dan moet, met ondertekening door de betrokken partijen, een klachtenrapport opgesteld worden dat uiterlijk een maand na afloop van de reis in het bezit is van Bolane. Na ontvangst van het klachtenrapport zullen wij binnen een maand schriftelijk reageren. Bij het ontbreken van een klachtenrapport of het niet volgen van de juiste procedure, houden wij ons het recht voor de klacht als niet gegrond te beschouwen. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de deelnemer zich desgewenst tot de Nederlandse rechter wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de uitgevoerde reis of als de reis vooraf geannuleerd is een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum. Op alle geschillen tussen ons en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Tot slot

Bolane is bewust niet aangesloten bij een branchevereniging. De kosten en de verplichtingen die daaraan verbonden zijn wegen niet op tegen de voordelen voor de reizigers en voor ons als organisatie. 

Vragen?

Heb je vragen over één van onze reizen of over de voorwaarden, neem dan gerust contact op!

 

Contact

STEL HIER JE VRAAG

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.